යෙදුම් නඩු

යෙදුම් නඩු

ව්යාපෘති

1

ස්පීකර් පෙට්ටි ආරක්ෂාව

2

ගොඩනැගිලි සෙවිලි කිරීම සඳහා ජල ආරක්ෂිත ආලේපනය

3

100% පිරිසිදු පොලියුරියා ජල ආරක්ෂිත ආලේපන සහ ලයිනිං

4

පානීය ජල පොලියුරියා ආලේපන සම්මතය

5

ෆයිබර්ග්ලාස් සහ පතල් උපකරණ ආදේශ කිරීම

6

මුහුදු ජල තටාක ප්රතිවිඛාදන සඳහා බහාලුම් ලයිනර්

7

ට්‍රක් රථ ඇඳ ලයිනර් සහ වාහන ආරක්ෂණ ආලේපන

8

රථවාහන උමං පාලම් කේබල් ආරක්ෂණ ආලේපන

9

භූගත නල මාර්ගයේ රසායනික ටැංකි ආරක්ෂා කිරීම